SEVA MÜHENDİSLİK İNŞ. İTH. İHR. LTD. ŞTİ

ÇALIŞAN/STAJYER ADAYLARI AYDINLATMA METNİ 

 

Veri Sorumlusu

Seva Mühendislik İnş. İth. İhr. Ltd. Şti. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Çalışan/Stajyer Adayı Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında kimlik, iletişim, mesleki deneyim, askerlik durum bilgisi, seyahat engeli bilgisi, referans göstereceğiniz kişinin kimlik ve iletişim bilgileri işlenecektir. 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Kişisel verileriniz, 

Çalışan/Stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,

Çalışan/Stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, 

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

İş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir. 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddelerindeki hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir:

İş başvuru formunun doldurulması yahut iş görüşmesi sırasında bilgi verilmesi.

Çalışan/Stajyer adayı tarafından özgeçmişin iletilmesi.

Referans gösterilen kişi tarafından bilgi iletilmesi.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçlar kapsamında, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, uygun pozisyonlarda değerlendirilebilmesi amacıyla KVKK’nın 8 (1) maddesi uyarınca çalışan adayının açık rızasının alınarak Seva Mühendislik İnş. İth. İhr. Ltd. Şti.’ne  aktarılacaktır.

KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, 

Ferhatpaşa Mah. 10. Sok. No:64 Ataşehir / İSTANBUL adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,

sevamuhendislik@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,

Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@sevamuhendislik.com.tr adresine elektronik posta göndererek 

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. 

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okudum ve anladım.